Reningsverket Djurö

posted in: Miljöarbetet, Senaste nytt | 0

En liten rapport från Lasse som var och inspekterade reningsverket på inbjudan av Mikael Nilsson från Värmdö Kommun.

”Kent och jag var på plats i går natt och fick oss förevisat hur spill- resp. dagvattenledningarna går och fungerar nere vid pumpstationen.

Dagvattnet: En brunn med betonglock finns vid sidan av vår toa. Därifrån leds dagvattnet under vår plan och släpps ut helt utan rening ca 1 m från stranden längst in i vår vik. Enligt Mikael syns en vattenspegel i dagvattenbrunnen pga bakfall i ledningen under vår varvsplan. Detta ska dock inte ha någon större påverkan på funktionen.

Spillvattnet: En brunn finns bakom vår toa. Vår toaledning är ansluten dit. Därifrån går spillvattenledningen till pumpstationen. Från pumpstationen pumpas spillvattnet till reningsverket. Pumpstationen är bestyckad med 3 st pumpar och har även larm för hög nivå, som slår till om pumparna inte klarar att pumpa upp vattnet till reningsverket. Om då inte utryckningspersonalen får igång pumparna leds spillvattnet över från spillvattenbrunnen till dagvattenbrunnen vid vår toa och bräddas därmed via dagvattenledningen direkt ut i vår vik. Enligt Mikael Nilsson har bräddning inte inträffat under de senaste 12 åren.

När vi ser vattnet kraftigt grumlas beror detta enligt Mikael på kraftigt dagvattenflöde från hela områdets hårdgjorda ytor på grund av t.ex. kraftig nederbörd, snösmältning etc.

Vi ska alltså inte vara oroliga för att vattnet i Hamnviken kontamineras med spillvatten.
Även dagvattnet är ju förorenat av verksamheten på de hårdgjorda ytorna, vägsalt, biltvätt mm, så ur miljösynpunkt är det otillfredsställande att dagvattnet släpps direkt ut till havet. Så är ännu fallet på flertalet ställen inom kommunen, men på sikt kommer ombyggnader att ske så att även spillvattnet leds till rening.

Så var det med detta! Inte mycket vi kan påverka mer än att få kommunen att bygga ut rening av dagvattnet.
Trevlig midsommar och ta det försiktigt med sillen, hälsar

Lasse Sommar”